Aanvullende afspraken

Gisteren hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe maatregelen in het kader van het indammen van het coronavirus. Inmiddels zijn we een dag verder en hebben we beter zicht gekregen op de consequenties.

Ook is er hard gewerkt aan het voorbereiden van “Leren op Afstand”. Tenslotte geeft ook de toespraak van premier Rutte van hedenavond aanleiding voor aanvullende afspraken tussen u en onze school.

•    Zo snel als mogelijk zal het digitale onderwijsprogramma worden opgestart via onze ELO Its Learning. De organisatie (de ELO wordt extern gehost) kampt echter met capaciteitsproblemen nu heel het land overschakelt op digitaal. 

•    In principe kan met elk device -dus ook een mobiele telefoon- met de ELO worden gewerkt. Wij onderzoeken de mogelijkheden om in verband met meerdere-kinderen-per-gezin en massaal thuiswerken, eventueel devices vanuit school beschikbaar te stellen (onder beding van borg). Graag bij de mentor aangeven of u op deze faciliteit een beroep moet doen.

•    Wij raden leerlingen aan om de ELO, voor zover zij daar minder vertrouwd mee zijn, al zoveel mogelijk te verkennen op de vele mogelijkheden die het biedt, ter voorbereiding op het werk dat straks wordt voorgeschoteld.

•    Eerder vandaag is via de mentor gecommuniceerd wanneer leerlingen hun boeken moeten ophalen van school. Dat gaat morgen (deels ook overmorgen) gebeuren volgens een rooster om al te grote concentratie van leerlingen te voorkomen. 

•    Onder het motto “Kuis je Kluis” vragen we de leerlingen om behalve de boeken ook andere benodigde zaken, bederfelijke waar etc uit hun kluis te verwijderen.

•    Leerlingen van wie ten minste één van de ouders in een zgn. vitale sector (zie website van de Rijksoverheid) werkt en voor wie thuis geen opvang is, zijn welkom op school. We vragen u om uw zoon/dochter daarvoor aan te melden bij de mentor. Leerlingen met klachten die kunnen duiden op het virus zijn echter niet welkom. Evenmin bieden wij onderdak aan leerlingen die het “prettiger” of “gezelliger” vinden om op school te werken.

•    Leerlingen in de eindexamenklassen, dus Basis4, Kader4, Mavo4, Havo5 en Vwo6 krijgen nog bericht over hoe met het examenprogramma wordt omgegaan, maar wij lopen daarbij niet vooruit op landelijke regelgeving. Tot die tijd worden er in elk geval geen schoolexamens afgenomen.

•    Het is van groot belang dat de leerlingen in de eindexamenklassen geen vakanties boeken vóór 4 juli. Het is vrijwel zeker dat de examenperiode wordt verlengd tot aan die datum. Een geboekte vakantie is geen geldige reden om te verzuimen voor examens.

Wij zullen u blijven informeren via e-mail over nieuwe ontwikkelingen.

Wij willen u uitdrukkelijk vragen om, zo nodig, uw kinderen aan te sporen om serieus met hun schoolwerk aan de slag te gaan. Wij kunnen dit als school niet allemaal op afstand monitoren en doen een beroep op uw betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Samen moeten we trachten de schade zoveel mogelijk te beperken. We hebben het vermoeden dat wij nog wel even zijn aangewezen op dit Leren op Afstand en veronderstellen dan ook dat er straks geen tijd is om klassikaal van alles te gaan inhalen. Bij toetsen en examens zal worden uitgegaan van optimale zelfwerkzaamheid.

Wij wensen iedereen sterkte toe onder deze bijzondere omstandigheden en spreken nogmaals de hoop uit dat dit allemaal goed mag aflopen.

De schoolleiding