Bovenschoolse Voorzieningen Walcheren

De twee schoolbesturen op Walcheren, CSW en Mondia, bieden gezamenlijk een arrangement aan leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan in een gewone klas kan worden geboden. Alle leerlingen van de structuurgroepen staan ingeschreven bij CSW, Scheldemond College of Nehalennia.

 

Visie
Het onderwijs binnen de structuurgroepen is aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, zowel op het gebied van het gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling als van de leerontwikkeling. 

Belangrijke uitgangspunten van het onderwijs zijn: veiligheid, voorspelbaarheid en eenduidigheid. Binnen de structuurgroepen staan daarnaast de volgende drie speerpunten centraal: 
- Voor elke leerling is het de doelstelling om met vertrouwen naar de stamschool terug te stromen of, indien dat niet mogelijk is, naar het vervolgonderwijs kunnen doorstromen. Per individu wordt bekeken welk traject en tijdspad hiervoor ingezet wordt. 
- Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen kunnen presteren naar vermogen. Het onderwijs is uitdagend en sluit goed aan bij de mogelijkheden van de leerling. 
- Leerlingen ontwikkelen zich tot zelfstandige leden van onze samenleving die zich bewust zijn van hun sterke kanten en kunnen omgaan met dingen die ze moeilijk vinden. We helpen leerlingen zich zo te ontwikkelen dat ze met vertrouwen naar vervolgonderwijs kunnen doorstromen. 

Doelgroep 
De doelgroep van de structuurgroepen bestaat uit leerlingen met zowel internaliserende als externaliserende problematiek (autisme, dyslexie, dyscalculie angstig, ADHD, ADD, depressief en/of teruggetrokken gedrag, leerproblematiek, schoolweigering) die gebaat zijn bij een eenduidige, voorspelbare en veilige leeromgeving. Deze leerlingen zijn om die reden tijdelijk aangewezen op een onderwijsaanbod zoals wordt vormgegeven in de structuurklassen. De leerlingen volgen onderwijs op VMBO-niveau (basis, kader of gemende leerweg). 

Een aanmelding voor de structuurgroepen gaat altijd via de CAT (commissie advisering en toewijzing) van het Samenwerkingsverband PVOW(Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren). Na overleg in de CAT wordt per leerling bekeken of hij/zij in aanmerking komt voor plaatsing in de structuurgroepen. Hierin wordt ook de visie van de ouders/verzorgers meegenomen. 

Uitstroombestemming 
Binnen de structuurgroepen wordt diplomagericht onderwijs geboden, gericht op doorstroom naar vervolgonderwijs of doorstroom naar de stamschool in het Voortgezet Onderwijs. Er wordt gewerkt met lesmateriaal op VMBO-niveau (BB, KB of MAVO). Aan de hand van het ontwikkelingsperspectief plan wordt bekeken wat een leerling nodig heeft om op de stamschool in een gewone klas te kunnen functioneren. Uitstroom van leerlingen richting het reguliere Voortgezet Onderwijs verloopt altijd in overleg met de stamschool. Hiervoor dient een geëvalueerd ontwikkelingsperspectief plan opgesteld te worden, waarin de groei van de leerling duidelijk is en de onderwijsbehoeften in kaart zijn gebracht. 
Mocht een leerling meer ondersteuning nodig hebben dan in de structuurgroepen geboden kan worden of als een leerling het om een andere reden niet redt om diplomagerichte traject te volgen, dan zal in overleg met ouder(s)/verzorger(s) gezocht worden naar beter passend onderwijs, bijvoorbeeld Voortgezet Speciaal Onderwijs of Praktijkonderwijs. Dit verloopt altijd via de CAT. 

Klassen 
De klassen bestaan uit ongeveer 12-15 leerlingen, afhankelijk van het aantal leerlingen dat is aangemeld voor de structuurgroepen kan dit iets meer of minder zijn. De klassen hebben een vaste mentor die zoveel mogelijk lesgeeft aan de eigen klas. De leerlingen beginnen de dag zoveel mogelijk bij hun eigen mentor. Leerlingen hebben les in hun eigen lokaal en volgen praktijkvakken met hun vakdocent in praktijklokalen. 
 

Personeel 
Er is een vast team van mentoren, vakleerkrachten, orthopedagoog en een teamleider. Dit team is gespecialiseerd in onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met internaliserende en externaliserende problematiek en/of leerproblemen. De leerkrachten hebben zowel oog voor de individuele leerling als voor het groepsproces. Het team blijft zich bijscholen op het gebied van het onderwijs aan leerlingen met internaliserende/externaliserende problematiek en leerproblematiek. Docenten en ondersteunend personeel houden elkaar ook scherp door middel van intervisie, lesbezoeken en inhoudelijk overleg. 

De docenten en andere ondersteuners werken planmatig. Dit betekent dat goed bekeken wordt wat leerlingen nodig hebben en hoe hieraan gewerkt kan worden. Hierbij wordt gekeken naar emotioneel welbevinden, sociaal gedrag, taak-werkgedrag en de leerontwikkeling. Dit vraagt om een professionele houding waarin (na)scholing, zelfreflectie op en communiceren over de eigen houding en concreet leerkrachtgedrag essentieel is (bv. tijdens intervisie). 

De personeelsleden beschikken over professionele competenties: 
1. Hebben expertise en vaardigheden in het werken met internaliserende, externaliserende en psychiatrische problematiek i.c.m. leerproblematiek. 
2. Zijn gericht op het ontwikkelen van oplossingsstrategieën 
3. Gaan uit van de beleving en competenties van de leerling 
4. Handelen planmatig en doelgericht 
5. Continueren het ontwikkelen van pedagogisch en didactische vaardigheden. 

De docenten investeren in een goede, effectieve relatie tussen docenten en leerlingen en tussen leerlingen onderling. Het is van het grootste belang dat elke leerling zich fysiek en mentaal veilig kan voelen. 

De zelfstandigheid van de leerling wordt gestimuleerd en de leerling wordt begeleid in het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leerproces. 
Protectieve factoren spelen hierin een belangrijke rol. Deze informatie wordt in de planmatige aanpak verder uitgewerkt in doelen en een op de individuele problematiek afgestemde aanpak.