Onderwijs vanaf 1 juni

Alle ouders, verzorgers en leerlingen hebben onderstaande brief ontvangen over onderwijs vanaf 1 juni.

Geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen,

De minister-president heeft gisteren namens het kabinet laten weten dat het besluit definitief is: de scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs mogen met ingang van 2 juni onder strikte condities weer opengesteld worden. 
 
Omdat enerzijds alle leerlingen weer naar school moeten kunnen en dit anderzijds alleen maar in een aangepast groepsverband per lokaal, zullen wij moeten gaan werken met een combinatie van onderwijs-op-school en onderwijs-op-afstand. 
Door velen is er de afgelopen tijd op gepuzzeld hoe we dit voor elkaar moeten krijgen. We weten op voorhand dat we tegen onvoorziene complicaties zullen aanlopen. We roepen iedereen op om ons te helpen in het verbeteren van de gekozen aanpak. De oudergeleding van onze MR heeft vorige week al een enquête uitgezet om de eerste bevindingen te polsen en daar verbeterpunten uit te analyseren.. 
 
Wat dat betreft beschouwen we de periode tot aan de zomervakantie nadrukkelijk als een periode, die ons gaat helpen om het na de zomer nog beter voor elkaar te hebben. We twijfelen er namelijk niet aan dat we deze bijzondere vorm van onderwijs geven en krijgen voor langere tijd zullen moeten volhouden. We denken dat het verstandig is als we ons daar allemaal mentaal op instellen en in alles kiezen voor meer duurzame oplossingen i.p.v. ad hoc te improviseren.
 
Elk van onze scholen heeft een draaiboek gemaakt. Als directie hebben we er nadrukkelijk niet voor gekozen om dit onder de Mondia-vlag te willen uniformeren. De scholen zijn verschillend, de gebouwen hebben niet allemaal dezelfde (on)mogelijkheden, vmbo-leerlingen vragen iets anders van ons dan bv. vwo-leerlingen, de mogelijkheden voor de vakken lopen erg uiteen e.d.
 
Na het hemelvaart-weekeinde ontvangen de leerlingen een draaiboek waarin beschreven staat hoe we het gaan aanpakken. Het is een uitwerking van een protocol dat is opgesteld door de VO-raad in overleg met de bonden en -uiteraard- het ministerie. Er zijn vrijheidsgraden in hoe scholen hun onderwijs inrichten, maar ook verplichtingen en voorschriften. Of wij daarin de goede balans hebben gevonden zal worden beoordeeld door de medezeggenschapsraad van onze school.
 
Samen met het draaiboek ontvang je het eventueel aangepaste bevorderingsbeleid. Daarvoor geldt precies hetzelfde. We hopen daarmee straks recht te doen aan al onze leerlingen in deze toch wel heel bijzondere omstandigheden.
 
Wij realiseren ons dat we met deze nieuwe inrichting van ons onderwijs, nu dus in een combinatie van onderwijs-op-school èn onderwijs-op-afstand, veel vragen van alle betrokkenen. Misschien nóg wel meer dan in de afgelopen maanden. 
 

Door binnenkort ook nog een onderzoek(je) te laten afnemen onder onze leerlingen over het afstandsleren denken we nog meer inzicht te krijgen in wat we goed doen en wat beter moet.
 
We hopen dat iedereen een weg weet te vinden in deze ongekende omstandigheden. Ook gaan we er vanuit dat jij er de komende weken de schouders onder weet te zetten, zodat we het schooljaar goed met elkaar kunnen afsluiten. 
Help elkaar waar nodig en pas goed op jezelf!
 
 
Mede namens de teamleiders,
 
Eugène Fagg