Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben medewerkers, ouders en leerlingen inspraak in het beleid van de school dat gevoerd wordt door het managementteam. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de oudergeleding, de leerlinggeleding en de personeelsgeleding meeweten (informatierecht), meepraten (adviesrecht) en meebeslissen (instemmingsrecht) over belangrijke zaken die het beleid van de school raken.

De contactpersoon van de MR van het Scheldemond College is mevrouw S. Plummen. Zij is ook secretaris van de GMR van de Mondia Scholengroep.

Algemeen postadres:

Scheldemond College
T.a.v. de Medezeggenschapsraad
Weyevlietplein 7-13
4380 AB Vlissingen

Samenstelling MR Scheldemond College

Personeelsgeleding

Dhr. S. Kramer (voorzitter)

Mevr. S. Plummen (secretaris (G)MR)

Dhr. R. Hardeman 

Dhr. D. Tange 

Dhr. S. Schrier

Dhr. E. de Jong

 

Oudergeleding

Mevr. M. de Jonge 

Mevr. P. Varenkamp 

Mevr. A. Lafort 
 

Leerlinggeleding

Laurie Schout 

 

 

 

Samenstelling GMR Mondia Scholengroep

MR-leden van Scheldemond + onderstaande MR-leden van Nehalennia

Personeelsgeleding

Dhr. R. Fliers (voorzitter GMR)

Dhr. J. Verhoeven 

Dhr. E. Bookelaar

Dhr. F. van Damme

Dhr. R. Roelandschap 

Mevr. A. Kunst

 

Oudergeleding

Dhr. M. Broers

Dhr. J. van Raffen 

vacature 

 

Leerlinggeleding

Zahra Sebbar

Shannon Weezepoel

Bram Hament