Medezeggenschap

Het Scheldemond College streeft in alles naar kwaliteit. De school wil daarbij leren van anderen: van leerlingen, medewerkers, ouders, scholen, bedrijven en instellingen om de school heen. Die anderen zijn de ‘stakeholders’ van de school. Aan hen leggen we structureel verantwoording af.

De Mondia Scholengroep heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin de diverse geledingen van de beide scholen vertegenwoordigd zijn: leerlingen, ouders en personeel. Daarnaast heeft het Scheldemond College, om ervoor te zorgen dat ze met beide benen in de samenleving blijft staan, ook een eigen MR.

De Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs houdt geregeld toezicht op de school. Zij geeft haar visie op de opbrengsten van de school jaarlijks weer op www.scholenopdekaart.nl.

Van haar schoolbezoeken doet zij schriftelijk verslag. Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af in het bestuursverslag. Bij het vaststellen van het beleid baseert het Scheldemond College zich op onderzoeken door externe bureaus: leerlingenenquêtes, een oudertevredenheidsonderzoek en een medewerkertevredenheidsonderzoek. De school heeft een leerlingenraad en een erg actieve ouderraad. Er is een adviesraad basisonderwijs.

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben medewerkers, ouders en leerlingen inspraak in het beleid van de school dat gevoerd wordt door het managementteam. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de oudergeleding, de leerlinggeleding en de personeelsgeleding geïnformeerd worden (informatierecht), meepraten (adviesrecht) en meebeslissen (instemmingsrecht) over belangrijke zaken die het beleid van de school raken.

De contactpersoon van de MR van het Scheldemond College is mevr. S. Plummen.