Medezeggenschap

Het Scheldemond College streeft in alles naar kwaliteit. De school wil daarbij leren van anderen: van leerlingen, medewerkers, ouders, scholen, bedrijven en instellingen om de school heen. Die anderen zijn de ‘stakeholders’ van de school. Aan hen leggen we structureel verantwoording af.

De Mondia Scholengroep heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin de diverse geledingen van de beide scholen vertegenwoordigd zijn: leerlingen, ouders en personeel. Daarnaast heeft het Scheldemond College, om ervoor te zorgen dat ze met beide benen in de samenleving blijft staan, ook een eigen MR.

De Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs houdt geregeld toezicht op de school. Zij geeft haar visie op de opbrengsten van de school jaarlijks weer op www.scholenopdekaart.nl.

Van haar schoolbezoeken doet zij schriftelijk verslag. Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af in het Bestuursverslag. Bij het vaststellen van het beleid baseert het Scheldemond College zich op onderzoeken door externe bureaus: leerlingenenquêtes, een oudertevredenheidonderzoek en een medewerkertevredenheidonderzoek. De school heeft een leerlingenraad en een erg actieve ouderraad. Er is een Adviesraad Basisonderwijs.